biuro@isp4trucks.com

PRIVACYBELEID
WEBSITE WWW.ISP4TRUCKS.COM

 

INHOUD:

  1. ALGEMENE BEPALINGEN
  2. BASIS VOOR GEGEVENSVERWERKING
  3. DOEL, BASIS EN PERIODE VAN GEGEVENSVERWERKING OP DE WEBSITE
  4. GEGEVENS ONTVANGERS OP DE WEBSITE
  5. PROFILERING OP DE WEBSITE
  6. DE RECHTEN VAN DE PERSOON DIE DE GEGEVENS BETREFFEN
  7.  COOKIES OP DE WEBSITE EN ANALYTICS
  8. SLOTBEPALINGEN

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Dit privacybeleid van de Website is informatief, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor de Dienstgebruikers of Klanten van de Website. Het privacybeleid bevat voornamelijk de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder op de Website, inclusief de gronden, doeleinden en periode van verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van cookies en analytische hulpmiddelen op de website.
1.2. De beheerder van de via de Website verzamelde persoonsgegevens is: ISP4TRUCKS Naamloze vennootschap  een bedrijf runnen onder de naam van het bedrijf ISP4TRUCKS Naamloze vennootschap met hoofdkantoor in Krakau, ul. Spółdzielców 3/21, code 30-682 Kraków, ingeschreven in het ondernemersregister van het National Court Register onder het nummer: 0000507677, de bedrijfsdossiers worden bewaard door de District Court for Kraków - Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the National Court Register , REGON: 123099173, NIP: 9452178965 en adres voor service: ul. Spółdzielców 3/21, code 30-682 Kraków, e-mailadres: biuro@isp4trucks.com, telefoonnummer: 785 005 572 - hierna te noemen "Beheerder".
1.3. Persoonsgegevens op de Website worden door de Beheerder verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - hierna te noemen "AVG" of "AVG-regelgeving”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Het gebruik van de Website is vrijwillig. Evenzo is het verstrekken van persoonlijke gegevens door de serviceontvanger die de website gebruikt vrijwillig.
1.5. De beheerder besteedt bijzondere zorg aan de behartiging van de belangen van personen van wie de persoonsgegevens door hem worden verwerkt, en is in het bijzonder verantwoordelijk en zorgt ervoor dat de door hem verzamelde gegevens: (1) worden verwerkt in overeenstemming met de wet; (2) verzameld voor gespecificeerde, wettige doeleinden en niet onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden; (3) feitelijk correct en adequaat zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; (4) opgeslagen in een vorm die identificatie mogelijk maakt van de personen op wie ze betrekking hebben, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, en (5) verwerkt op een manier die een adequate beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door passende technische of organisatorische maatregelen.
1.6. Rekening houdend met de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen met verschillende waarschijnlijkheid en ernst van de dreiging, treft de Beheerder passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met deze regeling en dit te kunnen bewijzen. Deze maatregelen worden herzien en indien nodig aangepast. De beheerder gebruikt technische maatregelen om de verkrijging en wijziging door onbevoegden van elektronisch verzonden persoonsgegevens te voorkomen.

2. REDENEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2.1. De beheerder is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin - en voor zover - aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden ; (2) verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan; (3) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Beheerder rust; of (4) verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder of door een derde partij, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.
2.2. De verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder vereist telkens het bestaan van ten minste één van de in punt vermelde grondslagen 2.1 van het privacybeleid. De specifieke gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant door de Beheerder worden aangegeven in het volgende deel van het privacybeleid - met betrekking tot het gegeven doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.

3. DOEL, BASIS EN PERIODE VAN DE GEGEVENSVERWERKING OP DE WEBSITE

3.1. Telkens als het doel, de grondslag en de periode, evenals de ontvangers van persoonsgegevens die door de Beheerder worden verwerkt, zijn het resultaat van acties die zijn ondernomen door een bepaalde Servicegebruiker of door de Beheerder.
3.2. De Beheerder kan in het kader van de Website persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden, op basis en gedurende de periodes die in onderstaande tabel zijn aangegeven:

 

Doel van de gegevensverwerking Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Gegevensopslagperiode
De Website gebruiken en ervoor zorgen dat deze goed werkt Artikel 6 (1) 1 verlicht. f) AVG-regelgeving (gerechtvaardigd belang van de beheerder) - verwerking is noodzakelijk voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de beheerder De gegevens worden bewaard voor de duur van het gerechtvaardigd belang dat door de Beheerder wordt nagestreefd, maar niet langer dan voor de verjaringstermijn van de vorderingen van de Beheerder tegen de betrokkene vanwege de economische activiteit die door de Beheerder wordt uitgeoefend. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met het runnen van een bedrijf is drie jaar en voor een verkoopovereenkomst - twee jaar).
Statistieken bijhouden en verkeer op de Website analyseren Artikel 6 (1) 1 verlicht. f) AVG-regelgeving (gerechtvaardigd belang van de beheerder) - verwerking is noodzakelijk voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de beheerder De gegevens worden bewaard voor de duur van het gerechtvaardigd belang dat door de Beheerder wordt nagestreefd, maar niet langer dan voor de verjaringstermijn van de vorderingen van de Beheerder tegen de betrokkene vanwege de economische activiteit die door de Beheerder wordt uitgeoefend. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met het runnen van een bedrijf is drie jaar en voor een verkoopovereenkomst - twee jaar).

4. GEGEVENS ONTVANGERS OP DE WEBSITE

4.1. Voor de goede werking van de Website is het noodzakelijk dat de Beheerder gebruik maakt van de diensten van externe entiteiten. De beheerder maakt alleen gebruik van de diensten van dergelijke verwerkers die voldoende waarborgen bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG-verordening en de rechten van de betrokkenen worden beschermd.
4.2. De overdracht van gegevens door de beheerder vindt niet in alle gevallen plaats en niet aan alle ontvangers of categorieën van ontvangers die in het privacybeleid worden vermeld - de beheerder verstrekt alleen gegevens wanneer dit nodig is om een bepaald doel van de verwerking van persoonsgegevens te bereiken en alleen om voor zover nodig om dit te bereiken.
4.3. Persoonlijke gegevens van de websitegebruikers kunnen worden overgedragen aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers: belastingkantoor
4.3.1.      leveranciers van boekhoudkundige, juridische en adviesdiensten die de administrateur financiële, juridische of adviserende ondersteuning bieden (met name een accountantskantoor, advocatenkantoor of incassobedrijf) - de Beheerder verstrekt de verzamelde persoonsgegevens van de Klant aan een geselecteerde leverancier die namens hem handelt, alleen in het geval en voor zover nodig om een bepaald doel van gegevensverwerking te bereiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

4.3.2.      aanbieders van sociale plug-ins, scripts en andere soortgelijke tools die op de Website zijn geplaatst, waardoor de browser van de bezoeker van de Website inhoud kan downloaden van de aanbieders van deze plug-ins (bijvoorbeeld inloggen met inloggegevens op een sociaal netwerk) en hiervoor de persoonsgegevens van de bezoeker aan leveranciers verstrekken, waaronder:

4.3.2.1.      Facebook Ierland Ltd. - De beheerder gebruikt de sociale plug-ins van Facebook op de website (bijv. de Like!-knop, Share of log in met Facebook-inloggegevens) en verzamelt en verstrekt daarom de persoonlijke gegevens van de servicegebruiker die de website gebruikt aan Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland) voor zover en in overeenstemming met de privacyregels die hier beschikbaar zijn: https://www.facebook.com/about/privacy/ (deze gegevens omvatten informatie over activiteiten op de website - inclusief informatie over het apparaat, bezochte websites, aankopen, getoonde advertenties en de manier van gebruik van de diensten - ongeacht of de Dienstontvanger een Facebook-account heeft en is ingelogd op Facebook).

 

5. PROFILERING OP DE WEBSITE

5.1. De AVG-verordening legt de Beheerder een verplichting op om te informeren over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering als bedoeld in art. 22 sec. 1 en 4 van de AVG-verordening, en - althans in deze gevallen - relevante informatie over de regels voor het nemen ervan, evenals de betekenis en verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene. Met dit in gedachten geeft de beheerder informatie over mogelijke profilering in dit punt van het privacybeleid.
5.2. De Beheerder mag de Website van profilering gebruiken voor direct marketingdoeleinden, maar de beslissingen die op basis daarvan door de Beheerder worden genomen, zijn niet van toepassing op de mogelijkheid om Elektronische Diensten op de Website te gebruiken.
5.3. De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en die rechtsgevolgen heeft of de persoon op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.

6. RECHTEN VAN DE PERSOON DIE DE GEGEVENS BETREFFEN

6.1.         Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering of overdracht - de betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om toegang tot zijn persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen ("het recht om te worden vergeten") of de verwerking te beperken, en heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en heeft het recht op overdracht zijn gegevens. Gedetailleerde voorwaarden voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten zijn uiteengezet in Art. 15-21 van de AVG-verordening.
6.2.         Het recht om toestemming op elk moment in te trekken - een persoon wiens gegevens door de Beheerder worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming (conform art.6 par.1 lit.a) of art. 9 seconden. 2 verlicht. a) van de AVG-verordening), heeft hij het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
6.3.         Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - de persoon wiens gegevens door de beheerder worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie op de manier en op de manier die is gespecificeerd in de bepalingen van de AVG-verordening en de Poolse wet, in het bijzonder de wet op de bescherming van persoonsgegevens . De toezichthoudende instantie in Polen is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
6.4.         Recht van bezwaar - de betrokkene heeft het recht om te allen tijde - om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van art. 6 seconden. 1 verlicht. e) (algemeen belang of taken) of f) (gerechtvaardigd belang van de beheerder), inclusief profilering op basis van deze bepalingen. In dat geval mag de beheerder deze persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij hij aantoont dat er geldige rechtsgeldige gronden voor verwerking bestaan die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, dan wel de gronden voor vaststelling, onderzoek of beweringen verdedigen.
6.5.         Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing - als persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke marketing direct.
6.6. Om de in dit punt van het privacybeleid genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de beheerder door een gepast bericht te sturen, schriftelijk of per e-mail naar het adres van de beheerder dat aan het begin van het privacybeleid is vermeld of door het contactformulier te gebruiken beschikbaar op de Website.

7. COOKIES OP DE WEBSITE EN ANALYTICS

7.1. Cookies (cookies) zijn kleine tekstinformatie in de vorm van tekstbestanden, verzonden door de server en opgeslagen aan de kant van de persoon die de website bezoekt (bijvoorbeeld op de harde schijf van de computer, laptop of op de geheugenkaart van de smartphone - afhankelijk van welk apparaat de bezoeker gebruikt. onze Website). Gedetailleerde informatie over cookies, evenals de geschiedenis van hun creatie, is onder andere te vinden hier: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Cookies die door de Website kunnen worden verzonden, kunnen worden onderverdeeld in verschillende soorten, volgens de volgende criteria:

Vanwege hun leverancier:

1) eigen (gemaakt door de website van de beheerder) en

2) eigendom van personen / derden (anders dan de Beheerder)

Vanwege hun opslagperiode op het apparaat van de persoon die de website bezoekt:

1) sessie (opgeslagen tot het uitloggen van de website of het uitschakelen van de webbrowser) en

2) permanent (opgeslagen voor een bepaalde periode, gedefinieerd door de parameters van elk bestand of totdat ze handmatig worden verwijderd)

Vanwege het doel van hun gebruik:

1) noodzakelijk (voor een goede werking van de Website),

2) functioneel / preferentieel (waardoor de Website kan worden aangepast aan de voorkeuren van de websitebezoeker),

3) analytisch en prestatiegericht (het verzamelen van informatie over het gebruik van de website),

4) marketing, reclame en sociale netwerken (het verzamelen van informatie over de persoon die de website bezoekt om gepersonaliseerde advertenties aan die persoon weer te geven en andere marketingactiviteiten uit te voeren, ook op websites die los staan van de website, zoals sociale netwerken

 

 

7.3. De Beheerder kan de gegevens in Cookies verwerken wanneer bezoekers de Website gebruiken voor de volgende specifieke doeleinden:

Doeleinden van het gebruik van cookies op de website van de beheerder het identificeren van de Klanten als ingelogd op de Website en laten zien dat ze zijn ingelogd (noodzakelijke cookies)
het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van de Website (statistische cookies)
7.4. Het is op de volgende manier mogelijk om in de meest populaire webbrowsers te controleren welke Cookies (inclusief de werkingsduur van Cookies en hun provider) momenteel door de Website worden verzonden:

In de Chrome-browser:
(1) klik in de adresbalk op het slotpictogram aan de linkerkant, (2) ga naar het tabblad "Cookies".
In de Firefox-browser:
(1) klik in de adresbalk op het schildpictogram aan de linkerkant, (2) ga naar het tabblad "Toegestaan" of "Geblokkeerd", (3) klik op "Cross-site tracking cookies", "Social trackers" of "Content van trackers "
In Internet Explorer:
(1) klik op het menu "Extra", (2) ga naar het tabblad "Internetopties", (3) ga naar het tabblad "Algemeen", (4) ga naar het tabblad "Instellingen", (5) klik op de " Bekijk bestanden" veld
In de Opera-browser:
(1) klik in de adresbalk op het slotpictogram aan de linkerkant, (2) ga naar het tabblad "Cookies".
in de Safari-browser:
(1) klik op het menu "Voorkeuren", (2) ga naar het tabblad "Privacy", (3) klik op het veld "Websitegegevens beheren"
Ongeacht de browser, met behulp van de tools die beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op de website: https://www.cookiemetrix.com/ of: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standaard accepteren de meeste webbrowsers die op de markt zijn standaard cookies. Iedereen heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies te definiëren met behulp van de instellingen van zijn eigen webbrowser. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de mogelijkheid om Cookies op te slaan gedeeltelijk kunt beperken (bijvoorbeeld tijdelijk) of volledig uitschakelen - in het laatste geval kan dit echter gevolgen hebben voor sommige functionaliteiten van de Website (het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om de Bestelpad door het Bestelformulier vanwege het niet onthouden van de Producten in het winkelmandje tijdens de volgende stappen van het plaatsen van de Bestelling).
7.6. De webbrowserinstellingen op het gebied van cookies zijn belangrijk vanuit het oogpunt van toestemming voor het gebruik van cookies door onze website - in overeenstemming met de wet kan een dergelijke toestemming ook worden uitgedrukt via de instellingen van de webbrowser. Gedetailleerde informatie over het wijzigen van cookie-instellingen en hun zelfverwijdering in de meest populaire webbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van de webbrowser en op de volgende pagina's (klik gewoon op de link):
in de Chrome-browser
in de Firefox-browser
in Internet Explorer
in de Opera-browser
in de Safari-browser
in de Microsoft Edge-browser
7.7. De beheerder kan op de website gebruikmaken van Google Analytics, Universal Analytics-services die worden aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Deze diensten helpen de Beheerder om statistieken bij te houden en het verkeer op de Website te analyseren. De verzamelde gegevens worden verwerkt als onderdeel van de bovenstaande diensten om statistieken te genereren die nuttig zijn bij het beheren van de Website en het analyseren van verkeer op de Website. Deze gegevens zijn collectief. De Beheerder, die de bovenstaande diensten op de Website gebruikt, verzamelt gegevens zoals de bronnen en het medium om bezoekers naar de Website te krijgen en de manier van hun gedrag op de Website, informatie over apparaten en browsers van waaruit ze de website bezoeken, IP en domein , geografische gegevens en demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en interesses.
7.8. Het is mogelijk voor een bepaalde persoon om gemakkelijk informatie over hun activiteit op de website door een bepaalde persoon te blokkeren - voor dit doel kunt u bijvoorbeeld een browser-add-on installeren die wordt geleverd door Google Ireland Ltd. die hier beschikbaar is: https:/ /tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = nl.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1. De website kan links naar andere websites bevatten. De beheerder dringt er bij het overstappen op andere websites op aan om het daar opgestelde privacybeleid te lezen. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de beheerder.