biuro@isp4trucks.com
  • При използване на гаранционните условия, клиентът следва да направи уведомление чрез контактната форма или директно на имейл адреса на производителя: biuro@isp4trucks.com.
  • Ако продуктът няма гаранционна карта на производителя, тогава документът, потвърждаващ правото на гаранция, е доказателството за покупка, приложено към поръчката.
  • Ако закупеният продукт е повреден или според Вас не функционира правилно, моля, свържете се с някой от нашите търговски представители по имейл или по телефона.
  • Всички видове запитвания относно нередности във функционирането на закупеното оборудване следва да бъдат докладвани на служителя в момента на подаване на жалбата.
  • Поправените или заменени с бездефектни стоки винаги се изпращат обратно на клиента за наша сметка.